NORDUCH

 

 

Bagarsjön's Misty A' La Tico NUCH SUCH
Mariell De Marque Ecs-Csotic

INTUCH LP NORDUCH

NORDV-87 SV-89
Kilvan Primas

Mariell De Marque Afro-Dite
NORDUCH
Kilvan Lany Bagarsjö
FINUCH
Somlyofalvi Pasztor
Benedekhegyi-Pasztor Eber
DKUCH SUCH
Borgarmarken's Schell
SUCH
Vauhtiwilpertti
Kaskipellon Niittyräpelö
FINUCH
Borzasszegi Bojtos

SUCH
Borgarmarken's

Well-Spoken Copia

INTUCH NUCH SUCH
Mariell De Marque Ecs-Csodus
SUCH
Bagarsjön's Annetaps Cula-Cåpia